Dress by Adaiah Thompson | Callie Rose Blackshear Photography